Lektury Miłosza | Readings | Work in progress | Wstęp | Introduction

Koncepcja i opracowanie: Copyright © by Agnieszka Kosińska i Lidia Kośka

„Odtworzenie lektur jest bardzo ryzykowne. (…) odtwarzając lektury trochę się fałszuje. Na przykład dla mnie ulubionym zajęciem przez dłuższy czas było chodzenie do księgarń i czytanie tam książek. Przeczyta się jedną stronę, drugą stronę… Ile ja przeczytałem w ten sposób, pracując w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie podczas wojny, chodząc między półkami, wyciągając jakiś tom. Tego nie da się sprecyzować.” (AP 51).

Nasz spis obejmuje nie tylko książki, ale także sztuki teatralne, filmy, dzieła plastyczne i muzyczne oraz periodyki. Będzie uzupełniany. Wszelkie uwagi, sprostowania naszych czytelników – są mile widziane.

Spis został sporządzony na podstawie wypowiedzi poety, które zawarł w swych szkicach, esejach, wywiadach, korespondencji. Obejmuje nie te lektury, o których przypuszczamy, a niekiedy nawet z całą pewnością wiemy, że je Miłosz podejmował w związku ze swymi pracami przekładowymi, eseistycznymi, dydaktyką akademicką, współpracą z „Kulturą”, pracą nad Historią literatury polskiej, z racji ewidentnego zainteresowania pewnymi autorami – lecz wyłącznie takie, które sam wprost wymienia. Przegląd daje ogólną orientację w typach i wektorach oraz temperaturze lektur poety. Portretuje go również jako użytkownika bibliotecznych wypożyczalni i czytelni, peregrynatora  księgarń, „podróżnego świata” sztuki.

Dzieła zgrupowane są w pięciu modułach odpowiadających poszczególnym etapom życia Miłosza: do 1939 roku; 1940 –  jesień 1960; jesień 1960 -1993; 1994-2004 oraz Varia. W obrębie modułów uporządkowane zostały alfabetycznie, według nazwisk autorów. Jeśli data i okoliczności lektury są znane, podajemy to w nawiasie kwadratowym. Skróty lokujące cytaty zbudowane są z pierwszych liter tytułów (zob. Dzieła Czesława Miłosza). Korzystałyśmy z ich wydań w serii „Dzieła zebrane Czesława Miłosza” oraz, najczęściej w przypadku listów, z ich pierwszych wydań. Na przykład: AP: Autoportret przekorny. Czesław Miłosz, Aleksander Fiut, rozmowy. Dzieła zebrane Czesława Miłosza, Kraków 2003. CM-JI: CM, Jarosław Iwaszkiewicz, Portret podwójny [korespondencja], Warszawa 2011. RP I – Rozmowy polskie 1979-1998, Kraków 2006.

Lista modułów

  1. Lektury Czesława Miłosza | Wstęp (bieżąca strona)
  2. Lektury Czesława Miłosza | do 1939
  3. Lektury Czesława Miłosza | 1940 – lato 1960
  4. Lektury Czesława Miłosza okresu kalifornijskiego | Jesień 1960-1993
  5. Lektury Czesława Milosza okresu 1994-2004
  6. Lektury Czesława Miłosza | Varia